Algunes idees sobre turisme i ciutat [cat/cast]

[Enlace directo a la versión en castellano]

Per tal de contribuir al diàleg “Turisme: risc o oportunitat” que s’està duent a terme en el marc del Forum 2.012 Catalunya 21, m’agradaria compartir algunes reflexions sobre la relació entre el turisme i la ciutat. Les idees es deriven d’un text publicat fa uns mesos aquí. No obstant, donat que el text original té un caràcter vivencial i està escrit en primera persona, presento a continuació una síntesi estructurada de les idees força que contenia el relat i que em semblen molt oportunes per enriquir el debat. Les idees, que volen desenfocar l’excessiva responsabilitat atribuïda als turistes i posar l’èmfasi en el rol del sector públic,  estan basades en reflexions sobre i des de Barcelona però en certa mesura proposa qüestions extrapolables a altres ciutats.

Aquestes idees són:

A. Les activitats relacionades amb el turisme constitueixen avui una de les forces més importants en la producció de la ciutat. La gran majoria de les polítiques i projectes urbanístics a Barcelona en els darrers anys estan relacionades amb la presència del turisme a la ciutat. El sector públic és el principal agent facilitador i promotor i, per tant, és també el responsable de les accions per pal·liar els impactes negatius, d’establir els límits de la seva activitat així com també l’encarregat de redistribuir els guanys derivats de la seva activitat econòmica.

B. En tant que les pràctiques turístiques estan integrades a la ciutat, cal pensar el turisme de forma descentrada i distribuïda. Això és, pensar el turisme més enllà de les “infraestructures turístiques” i considerar els efectes de la seva pràctica no com un fenomen aliè, no des de l’alteritat, sinó com a part inherent de la complexitat urbana. Els turistes, a través de la seves pràctiques, habiten i construeixen la ciutat a través de l’espai. Es mouen, s’aturen, actuen, fan emergir demandes específiques, creen nous espais i generen despesa. Igual que els residents. Als turistes, als residents temporals, als visitants; cal considerar-los ciutadans temporals. Amb drets i deures sobre les seves accions igual que qualsevol altre resident. Si no incloem els turistes en les decisions públiques, acabem delegant la seva representació exclusivament al sector privat.

C. Si assumim que aquestes agències transitòries, més o menys integrades en la vida quotidiana, canvien la ciutat, el focus ha de ser en com aquestes activitats són induïdes a través dels seus intermediaris. I si el turisme s’ha convertit en un repte urbà , decidir què, qui, on i com ha de ser afrontat amb instruments de política urbana. En aquest sentit, els plans d’usos poden esdevenir un dels instruments clau per regular les activitats a l’espai públic i a l’espai privat de caràcter públic (comerços, establiments, allotjaments, etc). Malauradament, aquests plans no només han estat menyspreats, considerats majoritàriament com a instruments tècnics asèptics, sinó que quan s’ha vist el seu potencial, s’han emprès accions per desactivar-los. El Pla d’Usos de Ciutat Vella del 2010 com a exemple.

D. Turistes, residents i altres formes d’habitar la ciutat de forma mòbil i temporal interactuen constantment en els mateixos espais i això pot generar tensions per la seva apropiació. Per tal de preservar la capacitat de negociació que possibilita la coexistència de múltiples dimensions, aquests espais han de permetre ser practicats de forma intensa i diversa a través de la quotidianitat. Aquestes pràctiques, que van des del consum més mundà fins a pràctiques més vivencials de reivindicació i representació social i comunitària, han de poder conviure amb el turisme. Reclamar i actuar la segregació d’espais exclusius per turistes – o per residents – facilita l’emergència de contenidors monofuncionals provocant, inexorablement, la pèrdua del caràcter públic i universal de l’espai urbà. El Park Güell, el Port Olímpic o la nova Marina del Port Vell com a exemple.

E. Per conservar la multiplicitat, diversitat i complexitat de l’espai urbà cal tenir en compte el major poder de negociació econòmica dels agents turístics front als usos residencials. En aquest sentit, un dels principals impactes negatius de les pràctiques turístiques rau en la pressió que exerceix l’oferta formal i informal d’allotjaments temporals en el mercat residencial. Només al 2013 es van facilitar 2.300 llicències d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT) oficials, que ja en sumen prop de 7.700. Això vol dir, 2.300 llars potencials menys disseminades per tot Barcelona, fora de Ciutat Vella, on estan congelats per llei. Aquests números, però, són només els oficials. L’oferta informal va a més i es distribueix per canals que no controla ni l’administració ni la cambra de comerç. Només a la Vila de Gràcia hi ha aproximadament el mateix nombre de llits informals que d’aquells reglats (font pròpia). Aquesta pressió, i la poca importància que fins ara ha tingut per part de les administracions per controlar-la, fa mantenir i fins i tot apujar els preus de lloguer i compra/venta als llocs centrals en un moment de crisi generalitzada, desplaçant i impedint usos residencials permanents. Aquest desplaçament no només empobreix la diversitat d’usos i la capacitat d’autoregulació de l’espai sinó que la situació genera una nova bombolla immobiliària a la ciutat central, aquest cop no recolzada en l’augment de preu fomentat per la facilitat de crèdit, sinó en les expectatives de guany derivades dels lloguers a curt termini. Perseguir la informalitat i reduir la oferta formal ha de ser prioritari si no volem ser còmplices de la segregació social per motius d’habitatge i l’empobriment urbà en un sentit ampli. En altres ciutats com Nova York ja s’està fent.

F. En tant que reclamem polítiques integrals, cal parar atenció a la fiscalització de les activitats turístiques tenint en compte el desequilibri existent pel que fa a la gestió dels impostos per pernocta (taxa turística). Actualment aquest impost té un voluntat redistributiva molt feble i de caràcter indirecte ja que majoritàriament serveix per fomentar i implementar polítiques de promoció i diversificació de l’oferta turística, externalitzant així els costos del sector privat amb diners públics. El finançament del canvi de nom del Circuit Barcelona-Catalunya, amb un cost de 5 milions d’euros, com a exemple. Si, com he proposat anteriorment, pensem el turisme més enllà de les seves infraestructures, no hi ha motius pels quals no defensar que aquesta taxa contribueixi al benestar comú de la ciutat a través del finançament d’infraestructures i serveis bàsics compartits, de la base econòmica de caràcter públic en la seva totalitat.

G. Pel que fa a temes de governabilitat cal recordar que el consorci públic-privat Turisme Barcelona, que veu augmentar any rere any el seu pressupost (amb més de 40M€ el 2012), és actualment una organització fortament controlada pel sector privat amb una presència minoritària de representants de partits polítics i una presència nul·la de moviments socials – actualment sense representació en el consell general. Caldria, doncs, emprendre accions per equilibrar forces a més de revisar els mecanismes de participació, deliberació i rendició de comptes, també dels òrgans executius. Si el turisme és cosa de tots i totes, comencem per democratitzar, obrir i fer més transparents els instruments institucionals que el promouen i el gestionen.

Les idees aquí presentades tenen com a objectiu enriquir el debat sobre la relació entre el turisme i la ciutat . Aquestes parteixen de la necessitat de pensar la ciutat incloent les mobilitats – persones , objectes, discursos – com a elements configuradors de la realitat urbana. Per una banda, aquest punt de partida ens impedeix tractar el turisme com a fenomen aïllat i aliè a la ciutat, rebutjant la separació apriorística entre el que és o no és turistic. Sobretot perquè assumim la impossibilitat de dur a terme aquesta separació. Per altra banda, aquesta premissa ens exigeix ​​transcendir les etiquetes i les representacions i focalitzar-nos en les pràctiques i els seus efectes, en el que fan les persones , els discursos i els objectes , en el que detonen, desplacen o construeixen, més enllà de la seva condició de visitant o resident. D’aquesta manera, si integrem el turisme plenament a la condició urbana actual, si ho considerem com a activitat inherent, si no separem esferes; potser podem pensar millor com resoldre els reptes que apareixen no pel fet de ser turístics, sinó com a efectes de les activitats derivades, que poden ser múltiples i molt diverses. Potser així podem veure més clar que els reptes del turisme són, en realitat, reptes de ciutat.

Albert Arias Sans

_______________________________________________________

[versión castellano]

Algunas ideas sobre turismo y ciudad

Con el fin de contribuir al diálogo “Turismo: riesgo u oportunidad” que se está llevando a cabo en el marco del “Forum 2012 Cataluña 21”, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la relación entre el turismo y la ciudad. Las ideas se derivan de un texto publicado hace unos meses aquí. No obstante, dado que el texto original tiene un carácter vivencial y está escrito en primera persona, presento a continuación una síntesis estructurada de las ideas fuerza que contenía el relato y que me parecen muy oportunas para enriquecer el debate. Las ideas, que quieren desenfocar la excesiva responsabilidad atribuida a los turistas y poner el énfasis en el rol del sector público, están basadas en reflexiones sobre y desde Barcelona pero propone cuestiones extrapolables a otras ciudades.

Estas ideas son:

A. Las actividades relacionadas con el turismo constituyen hoy una de las fuerzas más importantes en la producción de la ciudad. La gran mayoría de las políticas y proyectos urbanísticos en Barcelona en los últimos años están relacionadas con la presencia del turismo en la ciudad. En este sentido, el sector público es el principal agente facilitador y promotor y, por tanto, es también el responsable de las acciones para paliar los impactos negativos, de establecer los límites de su actividad así como también el encargado de distribuir las ganancias derivadas de su actividad económica.

B. En tanto que las prácticas turísticas están integradas en la ciudad, hay que pensar el turismo de forma descentrada y distribuida. Esto es, pensar el turismo más allá de las “infraestructuras turísticas” y considerar los efectos de su práctica no como un fenómeno ajeno, no desde la alteridad, sino como parte inherente de la complejidad urbana. Los turistas, a través de la sus prácticas, habitan y construyen la ciudad a través del espacio. Se mueven, se detienen, actúan, hacen emerger demandas específicas, crean nuevos espacios y generan gasto. Igual que los residentes. A los turistas, los residentes temporales, los visitantes; hay que considerarlos ciudadanos temporales. Con derechos y deberes sobre sus acciones igual a que cualquier otro residente. Si no incluimos los turistas en las decisiones públicas, acabamos delegando su representación exclusivamente al sector privado.

C. Si asumimos que estas agencias transitorias, más o menos integradas en la vida cotidiana, cambian la ciudad, el foco debe ser puesto en cómo estas actividades son inducidas a través de sus intermediarios/mediadores. Si el turismo se ha convertido en un reto urbano, decidir qué, quién, dónde y cómo debe ser afrontado con instrumentos de política urbana. En este sentido, los planes de usos pueden convertirse en uno de los instrumentos clave para regular las actividades en el espacio público y el espacio privado de carácter público (comercios, establecimientos, alojamientos, etc). Desgraciadamente, estos planes no sólo han sido despreciados, considerados mayoritariamente como instrumentos técnicos asépticos, sino que cuando se ha visto su potencial para cambiar dinámicas, se han emprendido acciones para desactivar su eficiencia. El Plan de Usos de Ciutat Vella de 2010 como ejemplo.

D. Turistas, residentes y otras formas de habitar la ciudad de forma móvil y temporal interactúan constantemente en los mismos espacios y esto puede generar tensiones para su apropiación. Para preservar la capacidad de negociación que posibilita la coexistencia de múltiples dimensiones, estos espacios deben permitir ser practicados de forma intensa y diversa a través de la cotidianidad. Estas prácticas, que van desde el consumo más mundano hasta prácticas más vivenciales de reivindicación y representación social y comunitaria, deben poder convivir con el turismo. Reclamar y actuar la segregación de espacios exclusivos para turistas – o para residentes – facilita la emergencia de contenedores monofuncionales provocando, inexorablemente, la pérdida del carácter público y universal del espacio urbano. El Park Güell o la nueva Marina del Port Vell como ejemplo.

E. Para conservar la multiplicidad, diversidad y complejidad del espacio urbano debe tener en cuenta el mayor poder de negociación económica de los agentes turísticos frente a los usos residenciales. En este sentido, uno de los principales efectos negativos de las prácticas turísticas radica en la presión que ejerce la oferta formal e informal de alojamientos temporales en el mercado residencial. Sólo en 2013 se facilitaron 2.300 licencias de Vivienda de Uso Turístico (HUT) oficiales, que ya suman cerca de 7.700. Esto quiere decir, 2.300 hogares potenciales menos diseminadas por todo Barcelona, ​​fuera de Ciutat Vella, donde están congelados por ley. Estos números, sin embargo, son sólo los oficiales. La oferta informal va a más y se distribuye por canales que no controla ni la administración ni la cámara de comercio y que escapan de las responsabilidades fiscales. Sólo en la Vila de Gràcia hay aproximadamente el mismo número de camas no regladas que de reglados (fuente propia). Esta presión asimétrica, junto a la poca importancia que hasta ahora ha tenido por parte de las administraciones para controlarla, hace mantener e incluso subir los precios de alquiler y compra/venta en los lugares centrales en un momento de crisis generalizada, desplazando e impidiendo usos residenciales permanentes. Este desplazamiento no sólo empobrece la diversidad de usos y la capacidad de autorregulación del espacio sino que la situación genera una nueva burbuja inmobiliaria en la ciudad central, esta vez no apoyada en el aumento de precio fomentado por la facilidad de crédito, sino en las expectativas de ganancia derivadas de los alquileres a corto plazo. Perseguir la informalidad y reducir la oferta formal debe ser prioritario si no queremos ser cómplices de la segregación social por motivos de vivienda y el empobrecimiento urbano en un sentido amplio. En otras ciudades como Nueva York ya se está haciendo.

F. En tanto que reclamamos políticas integrales, hay que prestar atención a la fiscalización de las actividades turísticas teniendo en cuenta el desequilibrio existente en cuanto a la gestión de los impuestos por pernocta (la tasa turística).  Actualmente este impuesto tiene un voluntad redistributiva muy débil y de carácter indirecto ya que mayoritariamente sirve para fomentar e implementar políticas de promoción y diversificación de la oferta turística, externalizando así los costes del sector privado con dinero público. El pago por el cambio de nombre del Circuito Barcelona-Cataluña, con un coste de 5 millones de euros, como ejemplo. Si, como se ha propuesto anteriormente, pensamos el turismo más allá de sus infraestructuras, no hay motivos por los que no defender que esta tasa contribuya al bienestar común de la ciudad a través de la financiación y mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos compartidos, de la base económica de carácter público en su totalidad.

G. Respecto a temas de gobernabilidad, hay que recordar que el consorcio público-privado Turisme Barcelona, ​​que ve aumentar año tras año su presupuesto (con más de 40M€ en 2012), es actualmente una institución fuertemente controlada por sector privado con una presencia minoritaria de representantes de partidos políticos y una presencia nula de movimientos sociales – actualmente sin representación en el consejo general. Habría, pues, emprender acciones para equilibrar fuerzas además de revisar los mecanismos de participación, deliberación y rendición de cuentas, también los órganos ejecutivos. Si el turismo es cosa de todos y todas, empecemos por democratizar, abrir y hacer más transparentes los instrumentos institucionales que lo promueven y gestionan.

Las ideas aquí presentadas tienen como objetivo enriquecer el debate sobre la relación entre el turismo y la ciudad. Estas parten de la necesidad de pensar la ciudad incluyendo las movilidades – personas , objetos , discursos – como elementos configuradores de la realidad urbana. Por una parte, este punto de partida nos impide tratar el turismo como fenómeno aislado y ajeno a la ciudad, rechazando la separación apriorística entre lo que es o no es turístico. Sobre todo porque asumimos la imposibilidad de llevar a cabo esta separación. Por otra parte, esta premisa nos exige trascender las etiquetas, las representaciones y centrarnos en las prácticas y sus efectos, en lo que hacen las personas, los discursos y los objetos, en lo que detonan, desplazan o construyen; más allá de su condición de visitante o residente. De esta manera, si integramos el turismo plenamente a la condición urbana actual, si lo consideramos como actividad inherente, si no separamos esferas; quizás podemos pensar mejor cómo resolver los retos que aparecen no por el hecho de ser turísticos, sino como efectos de las actividades derivadas, que pueden ser múltiples y muy diversas . Quizá así podamos ver más claro que los retos del turismo son, en realidad, retos de ciudad.

Albert Arias Sans

2 responses to “Algunes idees sobre turisme i ciutat [cat/cast]

  1. Muy bien la iniciativa. No hay duda que el turismo es muy importante para Barcelona, pero podemos morir de éxito sino se analizan los aspectos negativos, que a mi entender no son pocos. Un ejemplo son los apartamentos turísticos en viviendas particulares que ya estan generando problemas entre vecinos y alta especulación como denunció un periódico hace dias.

  2. Susana,
    el punto E) se refiere exactamente al problema que tu apuntas. Comparto plenamente lo que dices.
    Albert

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s